Hawakan ang Inyong Dila!

Bismillahi Wal Hamdullillah Was Salaatu Was Salaamu ‘Alaa Rasoolillahi

Ammaa Ba’d:

Ang sumusunod ay mga paalala (ang ilan ay alam na natin, at ang iba naman ay hindi) tungkol sa kahalagahan ng pagpigil sa dila (upang hindi makasakit sa kapwa) at kung paano ito babantayan. Isang napaka marangal na ugali na malapit nang makalimutan sa ating panahon, bagaman mayroon pa ring pag-asa na ito ay maisagawa ng ilan…

Mula sa salaysay ni Abu Huraira – Radhiyallahu Anhu – na nagsabi na ang Sugo ni Allah – Sallallahu Alaihi was Salam ay nagsabi:

“Sinoman ang naniniwala kay Allah at sa huling araw ay magsalita siya ng kabutihan o kung hindi ay manahimik na lamang!”

(Napagkasunduan nina al- Bukhaari (5785) at Muslim (47))

Mula sa salaysay ni Al Hasan al Basri na nagsabi na sinabi ng Sugo ni Allah – Sallallahu alaihi Was Salam :

“Kaawaan ni Allah ang Kanyang alipin na nagsalita, at nagkamit ng kapakinabangan (ie may sinabi siya na naging dahilan upang siya ay gantimpalaan) o manahimik na lamang at manatiling  ligtas “

(tinipon sa musnad As Shihaab (581) at bagaman ito ay  ‘Mursal’ (na nangangahulugan na isang  taabi’ee ang nagsalaysay mula sa Propeta – Sallallahu alaihi was Salam) ito ay idineklarang  ‘Hasan’ ni Shaikh Al albaani sa ‘Saheehul Jaami’ (3497) at‘Saheehah’ (855) (dahil sa sumusuportang ahadeeth))

Ang susunod na bersyon  ng hadeeth brings ay magbibigay linaw sa naunang hadeeth: Mula kay Ubaadah bin Saamit – Radhiyallahu Anhu na nagsabi na ang Propeta ni Allah – Sallallahu alaihi was Salam ay nagsabi:

“Magsalita kayo ng kabutihan at magkakamit kayo ng gantimpala at iwasan ninyo ang masasamang salita at kayo ay maliligtas“

(Musnad As Shihaab (666) at idineklarang Saheeh’ ni Shaikh Al Albaani sa

Saheehul Jaami’ (4419)

Mula sa salaysay ni Abdullah Ibn Amr – Radhiyallahu Anhum na nagsabing, “sinabi ng Propeta (salallahu alayhi wa salam) :

“Ang sinumang mantling tahimik ay magiging matagumpay“

(Tinipon ni  At Tirmidhi (2501) at idineklarang ‘Saheeh’ ni Shaikh Al Albaani rahimahullaah)

Advertisements